blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Armia Ludowa –pomnik tak, oczywiście ale tylko w Moskwie- na pewno nie w Radomsku !!!

W związku z obrażającą wszystkich prawdziwych Polaków- patriotów, inicjatywą odbudowy pomnika sowieckich żołnierzy czyli kolejnych  okupantów a nie żadnych wyzwolicieli jak próbują  wmawiać postkomuniści, należy także napisać prawdę o polskojęzycznych oddziałach partyzanckich .Tymi oddziałami partyzanckimi były  Gwardia Ludowa, przekształcona następnie w Armie Ludową. Tym polskojęzycznym oddziałom ,zdaniem postkomunistów także należy postawić pomnik. Uważam to za bardzo słuszną i trafną inicjatywę. Tyle, że pomnik Armii Ludowej należy postawić w Moskwie – stolicy Rosji  spadkobiercy stalinowskiego ZSRR. Dlaczego w Moskwie a nie w Radomsku ? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ te organizacje były agenturalnymi tworami Józefa Stalina służącymi do zniewolenia narodu polskiego.

Z historycznych źródeł ujawnionych przez IPN pojawia się następujących obraz Armii Ludowej.

Gwardia Ludowa została utworzona w 1942 roku jako zbrojne ramię komunistycznej konspiracji PPR, ściśle podporządkowanej ośrodkom dowódczym w ZSRS.   W 1944 roku GL faktycznie została przemianowana na Armię Ludową – była jej trzonem i podstawową częścią składową. Mimo propagandowych haseł, ukierunkowanych na wykreowanie AL jako siły zbrojnej polskiego podziemia, do końca pozostała formacją realizującą priorytety sowieckiej racji stanu i narzędziem polityki Stalina wobec Polski.

Ani GL, ani AL nigdy nie były częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Aby zrozumieć, że kierownictwo  PPR i dowódcy AL, było kolaborantami współpracującymi z wrogiemu Polsce mocarstwu jakim był ZSRR należy przypomnieć wydarzenia z 17 września 1939r(agresja ZSRR na Polskę), deportacji tysięcy polskich rodzin na syberię i kwietnia 1940 r(zbrodnia katyńska). Każdy kto pamiętał o zbrodniach sowieckich komunistów, powinien traktować ich jak okupantów i wrogów Polaków. I tak traktowała ich większość Polaków.

Należy podkreślić najważniejszą i fundamentalną okoliczność.

Podziały ziem polskich, dokonane w 1939 roku przez Niemcy i ZSRR, były pogwałceniem prawa międzynarodowego. W latach wojny źródłem konstytucyjnej władzy państwowej był w sposób nieprzerwany urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (na Uchodźstwie), powołany przez niego Rząd RP oraz struktury Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju. Władze ZSRR w okresie 1939–1941 negowały istnienie Państwa Polskiego.

W okresie 1941–1943, mimo nawiązania z Polską kontaktów dyplomatycznych, ZSRR w sposób niejawny podejmował działania o charakterze dywersyjnym, naruszającym suwerenność polskich władz nad terytorium RP. Ich wyrazem było m.in. tworzenie na ziemiach polskich struktur Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej.

W 1944 roku Stalin podjął działania mające uniemożliwić odbudowę niepodległego państwa polskiego. Fakty te decydowały o zakresie zadań, stawianych przed działającymi na terenie Polski strukturami komunistycznej konspiracji.

Gwardia Ludowa została utworzona w 1942 roku jako zbrojne ramię Polskiej Partii Robotniczej, utworzonej na polecenie Józefa Stalina przez specjalnie przerzuconą drogą lotniczą z Moskwy grupę dywersyjną, kierowaną przez Marcelego Nowotkę. Na dowódcę GL został wyznaczony w ramach tej grupy Bolesław Mołojec. Najważniejsze decyzje dotyczące powstania PPR oraz GL podejmował Stalin osobiście. W 1944 roku GL została przemianowana na Armię Ludową – była jej trzonem i podstawową częścią składową.

W okresie swojej działalności GL-AL w pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR, podejmując działania zbrojne wynikające z realizacji priorytetów polityki Stalina.

Kierownictwo ZSRR wydawało rozkazy, podejmowało decyzje strukturalne, organizacyjne i personalne dotyczące PPR oraz GL, dostarczało instrukcji i wytycznych działania, zapewniało zaopatrzenie i środki finansowe na działalność.

Mimo taktycznego odwoływania się do narodowych haseł propagandowych ani GL, ani AL nigdy nie były częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. W odróżnieniu od organizacji polskiego podziemia niepodległościowego (zarówno lewicowych, jak i prawicowych, związanych z ruchem socjalistycznym, ludowym i narodowym)  GL  PPR była formacją reprezentującą sowiecką rację stanu. Stała na gruncie przynależności ziem zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku (łącznie z Białostocczyzną) do państwa sowieckiego, a jej stosunek do niepodległości Polski oraz legalnych organów państwa polskiego – Prezydenta, Rządu RP oraz Polskiego Państwa Podziemnego – zawsze był odzwierciedleniem polityki Stalina wobec Polski.

Ze względu na pełne podporządkowanie GL-AL władzom sowieckim były one faktycznie częścią sił zbrojnych ZSRR, działających na zapleczu frontu niemieckiego, podobnie jak inne sowieckie grupy dywersyjne. Przez cały okres istnienia były narzędziem rozpracowania wywiadowczego, a z czasem politycznego i militarnego zwalczania dążeń do odbudowy niepodległego państwa polskiego.Większość członków GL-AL po wojnie włączyła się w budowę struktur systemu stalinowskiego w Polsce – partii, Urzędów Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Wielu z nich w nowej roli stało się bezpośrednimi sprawcami zbrodni i represji wymierzonych w społeczeństwo oraz organizacje niepodległościowe.

Analiza powyższych faktów. Podkreślę faktów nie opinii jednoznacznie wskazuję dlaczego Armii Ludowej należy się pomnik. Oczywiście pomnik w Moskwie, tam gdzie ta polskojęzyczna formacja została stworzona i skąd była kierowana. Stawianie w Polsce pomnika organizacjom służącym wrogom Polski byłoby szkodliwe dla polskiej racji stanu . A przede wszystkim upokarzające dla wszystkich ofiar  sowieckiej Rosji ,szczególnie Polaków zamordowanych w Katyniu ,dzieci, które zamarzały podczas deportacji na Syberię, polskich patriotów- „żołnierzy wyklętych” zakatowanych przez NKWD i UB. Pomnik dla Armii Ludowej  – byłby żałosną kpiną z polskich patriotów.

Pomnik dla sowieckich  kolaborantów – w wolnej Polsce ,w wolnym Radomsku NIGDY więcej !!!    Byłby to pomnik zniewolenia, hańby i zdrady Polski !!!

103 komentarze do wpisu „Armia Ludowa –pomnik tak, oczywiście ale tylko w Moskwie- na pewno nie w Radomsku !!!”

Dodaj komentarz